Rhodin 19 med flera — Bostäder och centrumverksamhet

Syftet med planen är att möjliggöra för byggnation av bostäder och centrumverksamheter som till exempel handel och restaurang.

Detaljplan för bostäder, centrum m.m. Rhodin 19 med flera i Liljedal

Handläggare: Sara Ekelund
Diarenummer: KS2021/1776

 

Status 

Beslut om planläggning fattades av kommunstyrelsen den 31 mars 2021. Planarbetet har påbörjats och planförslaget beräknas ställas ut på samråd under 2023. Just nu pågår utredningsarbeten.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i centrala Kungälv, i stadsdelen Liljedal och omfattar fastigheterna Rhodin 16, Rhodin 19, Gärdet 1:15 och del av Gärdet 1:3. Detaljplanen är en den del i den stadsförnyelseprocess som pågår i Liljedal och inriktningen för ny bebyggelse beskrivs i ett övergripande planprogram för stadsdelen. 

Strandgatan som ligger öster om området är en stadsgata med handel och kollektiva förbindelser. Inom planområdet finns gatumark, torg och byggnader som idag används för handel- och kontorsverksamhet.

  Sidan uppdaterades: