Väg 168 genom Tjuvkil

Kommunen tar fram en detaljplan för samma område som Trafikverket tar fram en vägplan för. Den främsta åtgärden är att bygga en gång- och cykelväg längs vägens norra sida.

Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil, Tjuvkil 3:5 med flera

Handläggare: Cecilia Eriksson
Diarenummer: KS2015/2077

Status

planen är överklagad

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktigte den 30 mars 2023 men är alltså nu överklagad och en rättsprocess pågår.

Bakgrund till planarbetet

Detaljplanen har tidigare antagits men domstol upphävde beslutet att anta detaljplanen.

När en kommun ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen eller lagen om byggande av järnväg, kan förfarandena enligt de olika lagarna samordnas. När arbetet skulle inledas för Trafikverket respektive Kungälvs kommun att ta fram en vägplan respektive en detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil kom de båda parterna överens om att ärendena för framtagande av vägplan respektive detaljplan skulle drivas parallellt och med samordnat förfarande enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Syftet med samordningen var att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar. Vägplaneprocessen, som leds av Trafikverket, var huvudprocess.

  • Samrådstiden för både vägplan och detaljplan var 2 mars – 10 april 2020
    Synpunkter på både vägplan och detaljplan skulle adresseras till Trafikverket.
  • Granskningen ägde rum 2 juli – 13 augusti 2020
    Synpunkter på både vägplan och detaljplan skulle adresseras till Trafikverket.
  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 28 januari 2021

Beslutet att anta detaljplanen överklagades och därefter upphävde mark- och miljödomstolen, i en dom, beslutet att anta planen. Domstolens skäl till beslutet var att detaljplanen inte överensstämmer med gällande översiktsplan, något som är nödvändigt vid användandet av samordnat förfarande. Utöver detta fanns det sakägares synpunkter på lokalisering av väg och gång-och cykelväg som inte tagits upp i granskningsutlåtandet och inte bemötts eller tillgodosetts. Sakägarna som framförde synpunkterna skulle, enligt domen, ha informerats om detaljplanens antagande vilket inte skedde.

Efter domen beslöt kommunen att göra ett omtag i planprocessen. Samtidigt beslöt kommunen att byta planprocess från samordnat förfarande till utökat förfarande samt att inleda omtaget med att ta fram granskningshandlingar. Granskningen ägde rum 4 mars – 25 mars 2022.  Detaljplanen antogs den 30 juni 2022 i kommunfullmäktige, varav kommunen inpå detta upphävde beslutet att anta planen till följd av formaliafel.

Områdesbeskrivning

Planområdet följer och omfattar väg 168 och sträcker sig igenom hela Tjuvkil. Längden på planområdet är 3,4 kilometer.

För att möjliggöra syftet och skapa förutsättningar för lämpliga fastighetsgränser krävs småskaliga anpassningar, det vill säga, att detaljplanens gränser görs rakare och ges färre brytpunkter jämfört med vägplanens gräns som, till viss del, utgörs av svängda linjer. Detta sker på ett sådant sätt att vägplanen i sin helhet ryms inom detaljplanen.

  Sidan uppdaterades: