FÖP Ytterby

Den fördjupade översiktsplanen för Ytterby (FÖP Ytterby) ersätter gällande översiktsplan (ÖP 2010) inom det avgränsade geografiska området.

Stationssamhället Ytterby ligger i ett av de prioriterade regionala huvudstråken för kollektivtrafikstråken enligt Göteborgsregionens (GR) strukturbild. GRs strukturbild efterföljs i Översiktsplan 2010 där Ytterby är utpekat som en prioriterad ort för bebyggelseutveckling. I stationssamhällen är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik, etablera handelsplatser, serviceplatser och arbetsplatser.

För att skapa ett hållbart stationssamhälle i Ytterby har en fördjupad översiktsplan tagits fram. FÖP Ytterby antogs av kommunfullmäktige den 15 april 2021 och beslutet vann laga kraft den 11 maj 2021. 

FÖP Ytterby ersätter översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta inom det avgränsade området samt utvecklar och förtydligar översiktsplanens övergripande mål om ett hållbart stationssamhälle. FÖP Ytterby ger ett mer detaljerat underlag som är vägledande och förenklar processen i kommande detaljplanering, bygglov och övriga beslut.

  Sidan uppdaterades: