Muddring och muddermassor

För att få utföra ett muddringsarbete behövs tillstånd eller anmälan, det gäller också för tippning och uppläggning av muddermassor. För att få göra en åtgärd inom strandskyddsområde krävs dispens från strandskyddet.

Ett muddringsarbete kräver vanligtvis tre prövningar:

  • Strandskyddsdispens.
  • Tillstånd till/anmälan om vattenverksamhet.
  • Tillstånd för/anmälan om uppläggning av muddermassor.

Muddring inom ett vattenområde

För att få muddra inom ett vattenområde ska du skicka in en anmälan till Länsstyrelsen extern länk 

Tippning av muddermassor till sjöss

Om du vill tippa muddermassor till sjöss ska du kontakta Länsstyrelsen, extern länk

Uppläggning av muddermassor på land

För uppläggning av muddermassor på land krävs:

Om det inte finns någon risk för förorening krävs inte anmälan, det vill säga U-verksamhet. Uppläggningen kan ändå kräva dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB och försiktighetsmått enligt 2 kap miljöbalken.

Du måste ta prover på sedimenten för att bestämma föroreningsrisk och var muddermassorna kan läggas upp. Kontakta miljöenheten via kommunens kundcenter, telefon 0303-23 80 00, vid anmälningsärenden innan du tar proverna.

Strandskydd

För att få göra en åtgärd inom strandskyddsområde krävs dispens från strandskyddet. För att få dispens ska det finns ett särskilt skäl och att strandskyddets syfte inte motverkas. Uppläggning av muddermassor uppfyller sällan kraven för strandskyddsdispens utan bör ordnas utanför strandskyddat område. Mer information om strandskydd finns här.

Fiskevård i vattendrag

Kommunen har sedan mitten av 90-talet jobbat med att genomföra åtgärder i vattendragen för att förbättra förutsättningarna för framförallt havsöringen. Mer information om åtgärdernaKontakta miljöenheten via komunens kundcenter, telefon 0303-23 80 00, innan du börjar en åtgärd i ett vattendrag för att försäkra dig om att det inte påverkar kommande eller utförda fiskevårdsåtgärder.

Försiktighetsmått

Även om din muddring inte är anmälningspliktig kan det finnas skäl att följa vissa försiktighetsmått enligt 2 kap miljöbalken.

Exempel på försiktighetsmått:

  • Uppläggning av muddermassor får inte orsaka återgrumling då det påverkar växtlivet och djurlivet och kan ha en gödande effekt på vattendraget.
  • Drivmedel, olja och andra föroreningar som kan komma från arbetsmaskiner ska hanteras på ett sådant sätt att läckage eller spill till mark eller vattendrag förhindras.

Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida, extern länk

Vattenverksamhet - gräva i eller vid ett vattendrag med mera

Om du planerar att anlägga eller reparera bryggor, gräva i eller vid ett vattendrag, gräva diken, avvattna mark med mera behöver du göra en anmälan till Länsstyrelsen. Läs mer vad som gäller för vattenverksamhet.

  Sidan uppdaterades: