Familjerätt

Familjerätten hjälper till att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter man har som förälder.

Familjerättens uppgift är att arbeta för barnets bästa, så som det är beskrivet i socialtjänstlagen, föräldrabalken och FN:s barnkonvention (extern länk)


Familjerätten ger stöd, information och fattar beslut som rör till exempel

  • oenighet om barnens vårdnad och boende när föräldrar skiljer sig
  • äktenskapsdispens och namnfrågor
  • adoption
  • fastställande av föräldraskap när barnets föräldrar inte är gifta
Mer information om vad Familjerätten arbetar med
  • Samarbetssamtal vid oenighet i frågor som rör barnen. Till exempel vårdnad, boende och umgänge.
  • Juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.
  • Utredningar från tingsrätten om vårdnad, boende och umgänge, inkusive snabbyttranden.
  • Remisser från tingsrätten i namnärenden, äktenskapsdispenser och vårdnadsöverflyttningar.
  • Rådgivning och information i frågor om skilsmässa, separationer, vårdnad, boende och umgänge.
  • Adoptionsutredningar.

 

Faderskap/föräldraskap

Om två föräldrar inte är gifta när barnet föds får Sociala myndighetsnämnden i kommunen där modern är folkbokförd i uppdrag att fastställa faderskapet/föräldraskapet. Om ni vill göra detta innan barnet är fött kontaktar ni Kundcenter som hjälper er att komma i kontakt med rätt handläggare. Om ni fastställer faderskapet/föräldraskapet efter att barnet är fött kommer en handläggare kontakta er per post. De 10 dagar som den andra föräldern eller en närstående kan ta ut i samband med barnets födelse har inte med fastställandet av faderskap/ föräldraskapet att göra. För mer information om de 10 dagarna se Försäkringskassans hemsida.

 

Kontakta Kundcenter om du vill prata med någon inom Familjerätten. 
Familjerätten har telefontid måndag-fredag kl 08:30-09:30.

Telefon 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: