Tippen 1 — Fjärrvärmeverket

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmeverket i Munkegärde, att säkerställa skydd för befintlig deponi och att bekräfta och reglera befintlig verksamhet på återvinningscentralen samt möjliggöra viss utveckling av dess verksamhet.

Detaljplan för Tippen 1 med flera

Handläggare: Johan Hellborg
Diarenummer: KS2020/0823

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2022 och beslutet vann laga kraft den 2 juni 2022. Du hittar handlingarna under Antagande.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i Munkegärde, cirka 1,5 kilometer nordöst om Kungälvs centrum. Från Karebyvägen leder Energivägen upp till området som idag utgörs av en fjärrvärmeanläggning (Munkegärdeverket), Munkegärde återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation och en avslutad deponi. 

  Sidan uppdaterades: